REGULAMIN KONKURSU „Świąteczny konkurs Equeri” 

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Świąteczny konkurs Equeri” i jest zwany dalej: „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Equeria Horse Sp. z o.o., ul. Gałczyńskiego 4/ 901, 00-362 Warszawa, NIP 5252856298
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony w Internecie na stronach na profilu Instagramowym: https://www.instagram.com/equeria.horse/?hl=pl na terenie całej Polski.
 4. Konkurs będzie trwał w dniach od 18 grudnia 2021 roku do 23 grudnia 2021 roku(do godziny 21:00).
 • 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
  1. Wykonała Zadanie Konkursowe
  2. jest osobą pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych 
  3. zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie
  4. posiada publiczne konto (profil) w serwisie Instagram,
 • 3 ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. Osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2.
 2. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik wykona Zadanie konkursowe polegające na zaobserwowaniu profilu equeria.horse na Instagramie, udostępnieniu na swoim publicznym profilu lub stories posta konkursowego, oznaczenie w komentarzu wybranej osoby, udostępnienia odpowiedzi na pytanie: Jaki jest idealny prezent na święta?
 3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i jego interpretacji rozstrzyga Organizator.
 4. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem portalu społecznościowego Instagram.
 5. Za przekazanie nagród zwycięzcy odpowiedzialny będzie przedstawiciel Organizatora.
 6. Dostarczenie nagród rzeczowych odbywać się będzie za pośrednictwem Poczty Polskiej (jedynie na terytorium Polski). Wszystkie koszty dostarczenia nagród pokrywa Organizator konkursu.
 • 4 PRZEBIEG KONKURSU
 1. Konkurs trwa od 18 grudnia 2021 roku do 23 grudnia 2021 roku(do godziny 21:00).
 2. Wyłonienie Zwycięzcy nastąpi w dniu 24 grudnia 2021 r.
 3. Zwycięzca potwierdzi chęci przyjęcia nagrody trzy miesiące od powiadomienia. 
 4. Wysyłka nagród w przeciągu 5 dni roboczychod dnia potwierdzenia przyjęcia nagrody przez Zwycięzcę
 • 5 NAGRODY I WYBÓR ZWYCIĘZCÓW
 1. Nagrody w Konkursie są dwa personalizowane kubki termiczne: jeden dla zwycięzcy, drugi dla osoby oznaczonej w komentarzu przez zwycięzcę.
 2. Wyboru Zwycięzców dokona przedstawiciel Organizatora – Prezes Zarządu Daniel Olszewski
 3. Wybór Organizatorów konkursu jest niepodważalny i nie przysługuje prawo do odwołania się od niego.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie nagród niezgodnie z ich przeznaczeniem i ewentualne szkody powstałe w wyniku ich właściwego użytkowania.
 5. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
 • 6 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
 1. Warunkiemodebrania nagrody w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, numeru tel. kontaktowego i adresu niezbędnych do przekazania nagrody.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
 3. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego odpowiedzi na pytanie konkursowe oraz imienia i nazwiska / pseudonimu w celach promocyjno-marketingowych, w tym także w filmie wyprodukowanym przez Organizatora i tym samym nie będzie rościł z tego tytułu żadnych praw, w szczególności majątkowych i intelektualnych.
 4. Organizator Konkursu zobowiązuje się do niewykorzystywania powierzonych danych w sposób niezgodny z obowiązującym prawem.
 • 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.hqueria.horse
 2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram ani z nim związany. Jednocześnie Instagram nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konkurs i jego przebieg.